Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Lifestyle For Pets zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene voorwaarden (hierna: ’Voorwaarden’) van toepassing. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt. 

Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel goedkeuring door Lifestyle For Pets worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. 

Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Lifestyle For Pets worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Lifestyle For Pets ingeschakelde tussenpersonen en andere derden. 

Deze voorwaarden respecteren de rechten van de consument die voortvloeien uit de wet (of de verkoopovereenkomst). 

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
Alle aanbiedingen van Lifestyle For Pets zijn vrijblijvend en Lifestyle For Pets behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. 

Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Lifestyle For Pets. Lifestyle For Pets is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Lifestyle For Pets dit mee binnen tien (10) dagen na ontvangst van de bestelling. 

Artikel 3. Prijzen en betalingen
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro’s, inclusief het in Nederland geldende BTW percentage. 

Lifestyle For Pets heeft als betalingsmogelijkheid: Betaling geschied vooraf, tenzij anders is overeengekomen.

Alle aanbiedingen van Lifestyle For Pets zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van typefouten en misverstanden, zowel op de website, als bij mondelinge overeenkomsten. Lifestyle For Pets behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Lifestyle For Pets. 

Artikel 4. Levering
De door Lifestyle For Pets opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. 

De levertijd is bij Lifestyle For Pets gekoppeld aan de snelheid van betalen. Bestellingen worden, behoudens overmacht in welke hoedanigheid dan ook, binnen 24 uur na ontvangst van de betaling verzonden.

Indien (een gedeelte van) een bestelling onverhoopt niet op voorraad is, behouden wij ons een maximale levertermijn van 30 dagen voor.

De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u. 

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Lifestyle For Pets verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over. 

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Lifestyle For Pets geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. 

Lifestyle For Pets garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden. 

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid
U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Lifestyle For Pets daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven. 

Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Lifestyle For Pets de keuze de betreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. 

Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) dagen na aflevering aan Lifestyle For Pets te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en de plastic verzegeling op de verpakking niet is verbroken, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen. 

Artikel 8. Bestellingen/communicatie
Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Lifestyle For Pets, dan wel tussen Lifestyle For Pets en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Lifestyle For Pets, is Lifestyle For Pets niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door Lifestyle For Pets. 

Artikel 9. Persoonsgegevens 
Lifestyle For Pets zal de door u verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van uw bestelling en in verband daarmee aan derden ter beschikking worden gesteld. 

De verwerking van uw gegevens zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. 

Artikel 10. Overmacht 
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Lifestyle For Pets in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Lifestyle For Pets gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 

Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Lifestyle For Pets kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. 

Artikel 11. Diversen
Indien u aan Lifestyle For Pets schriftelijk opgave doet van een adres, is Lifestyle For Pets gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Lifestyle For Pets schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden. 

Indien u uw bestelling onder rembours laat verzenden en deze niet accepteert bij aflevering, blijft Lifestyle For Pets een vordering behouden ter grootte van de gemaakte verzendkosten. 

De afbeeldingen weergegeven vallen onder het copyright van hun respectievelijke eigenaren. Voor gebruikt van de afbeeldingen dient u contact op te nemen met Lifestyle For Pets. 

De door Lifestyle For Pets geleverde product kunnen afwijken van de weergegeven afbeeldingen. 

Wanneer door Lifestyle For Pets gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Lifestyle For Pets deze Voorwaarden soepel toepast. 

Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Lifestyle For Pets in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Lifestyle For Pets vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. 

Lifestyle For Pets is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden. 

Artikel 12. Geschillen
Bij niet nakoming van enige verplichting uit aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten zal u in verzuim zijn zonder dat enige nadere sommatie of ingebrekestelling vereist zal zijn. 

Voor zover geschillen vallen onder de bevoegdheid van de arrondissementsrechtbank is bij uitsluiting bevoegd de arrondissementsrechtbank te Rotterdam tenzij u woonplaats heeft binnen het rijk in Europa en binnen 1 maand nadat een beroep op deze bepaling is gedaan te kennen geeft de hem bij wet toegewezen rechtelijke instantie als bevoegde instantie te willen aanmerken. 

Mocht Lifestyle For Pets overgaan tot rechtsmaatregelen wegens verzuim dan komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening u, in dat geval worden de buitengerechtelijke kosten bepaald op een bedrag van tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom onverminderd het recht van Lifestyle For Pets om de daadwerkelijke gemaakte kosten te vorderen. 

Artikel 13. Toepasselijk recht 
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.